Populära ämnen för föredrag och kurser

Nedan beskrivs de ämnesområden som oftast beställs:

 • Ledarskap och personalansvar
 • Kommunikation & bemötande 
 • Förskoleutveckling: "Nallemodellen" eller "Utvecklingspedagogen - att leda kollegor i utveckling"

Alla föredrag och kurser nischas utifrån din verksamhets behov, utmaningar och önskemål. 

Ledarskap och personalansvar - proaktivt ledarskap, arbetsanpassning, rehab och utredande samtal.

Ämnet kan lyftas som föredrag eller en kurs a´  två till tre tillfällen samt som enskild handledning för chef, HR-strateg. Ämnet går även att lyftas ur fackligt perspektiv, tex vid fackliga gruppmöten etc.

 • Svårt att veta hur du som chef bör agera vid tecken på ohälsa och försämrad prestation hos medarbetaren?
 • Svårt att veta hur du bör tolka och agera utifrån medarbetares läkarintyg, tex krav på rehabilitering och råd kring arbetsanpassning?
 • Svårt att lägga upp en plan för hur medarbetaren ska kunna återgå till arbete efter sjukskrivning och trappa upp sina arbetsuppgifter?

Jag hjälper er - från osäkerhet, frustration och otydligheter, till klarhet, förståelse och positiv förändring.

Under utbildningen eller handledningen rätar vi ut frågetecken kring skav, ohälsa, rehabilitering, anpassning och i relation till medarbetarsamtal, lönesamtal och medarbetarens faktiska skyldigheter utifrån anställningsavtal. Vi igår även igenom kommunikation och konflikthantering samt andra proaktiva verktyg för att locka fram gynnsamma beteenden etc. 

OBS! Jag hjälper också till med individärenden - att effektivisera och underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, att reda ut långdragna sjukskrivningsprocesser samt förebygga ny sjukskrivning.


Kommunikation & bemötande: Giraffspråket (NVC) och MI, motiverande samtal

Mitt intresse för samtal och kommunikation väcktes under sjuksköterskeutbildningen i början av 90-talet. Människor som är sjuka behöver ett varmt bemötande och att bli lyssnade på. Jag upptäckte samtidigt att lyssnande var en konstform som jag inte behärskade särskilt väl, mer än i självklara lägen som sjuksköterska. I många andra sammanhang var jag den som pratade mest, hade många åsikter och alltid kom på något som jag ville berätta när någon annan var mitt i sin berättelse. Sakta men säkert började jag förändra mitt beteende. Men det lossnade inte förrän jag lärde känna Anne-Christine Smith, författare till boken Giraffspråket - känslans kommunikation. Giraffspråket ger följande:

 • En beskrivning och förklaring gällande HUR svåra saker kan sägas på ett enkelt sätt i ett tydligt paket.
 • En väg mot fredlighet istället för taggighet, trots laddade känslor.
 • En lugnande metod för att ta reda på vad du faktiskt känner och vill, så att du KAN uttrycka dig när du vill och behöver (och välja dina strider).
 • en trygg förklaringsmodell som hjälper dig att analysera vad som gick fel i samtalet och att försöka på ett bättre sätt nästa gång.

Under hälsovetareutbildningen runt millenieskiftet kom jag i kontakt med MI, Motiverande samtal (motivational interviewing) och har använt den flitigt sedan dess, både som chef och som samtalsterapeut. Jag upplever att MI är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som får andra att växa och utvecklas. Metoden är mycket hjälpsam när det gäller att skapa engagemang och motivation gällande en fråga samt för att främja goda relationer och samarbeten samt möta motstånd. 

Föreläsningen eller utbildningsdagen i kommunikation och bemötande handlar om fakta kring ovan samt träffande exempel från verkligheten. Kommunikation handlar om att uttrycka sig tydligt och empatisk, men det handlar också om personlig utveckling och att lära sig att lyssna. Att vilja lyssna även när man inte är överens. 

🦒 Att utveckla kommunikation och bemötande på arbetsplatsen gynnar all kommunikation och fördelarna brukar även flytta hem i den egna familjen. Just därför kan införande och praktiserande av Giraffspråket och MI vara en faktisk folkhälsoinsats.


Citat från nöjda deltagare:

"Äntligen fattar jag att introvert inte betyder socialt inkompetent. Jag förstår att jag behöver tid för att fundera innan jag uttrycker mig. Därmed kan jag framöver slippa tvinga mig att krysta fram något klokt på möten. Bättre att säga att jag inte tänkt klart, än att säga något som jag inte kan stå för". 

Deltagare, föreläsning 2023

"Som extrovert chef har jag alltid gillat extroverta medarbetare bäst. Det förstår jag nu. Jag förstår även att jag tycker att tysta medarbetare är lite jobbiga. Men genom förståelsen har jag kunnat ändra min ledarstil. Vid möten låter jag som vanligt de extroverta prata på, som de brukar, men jag kommer numera ihåg att ställa frågan till mina 3 introverta medarbetare. De kan mycket väl sitta helt tysta under mötet, men när de får frågan så kan det mycket väl vara de som sitter på de bästa svaren." 

Deltagare, ledningsgrupp, 2023

"Giraffspråket hjälper mig när jag ska säga svåra saker. Modellen gör att jag kan förbereda mina tankar och "tvätta igenom" mina egna känslor först. Jag tycker även om förhållningssättet och det hjälper mig att avvakta, alltså inte kasta ur mig saker när jag är upprörd. Jag gillar förhållningssättet: Jag vill bli förstådd och jag vill undvika svåra känslor mellan oss. Bra!" 

Deltagare, föreläsning 2023


FÖRSKOLEUTVECKLING

Genom framgångsrika metoder och förhållningssätt har jag möjlighet att hjälpa medarbetare liksom förskolans ledning att stabilisera, utveckla och lyfta sin förskola. Min breda kompetens som rektor, företagssköterska och KBT-terapeut säkerställer att insatsen gör skillnad. Jag brinner för att barn ska få leka, utvecklas och frodas i de bästa av sammanhang. Samtidigt brinner jag för det hållbara arbetslivet, där medarbetarna mår bra och har möjlighet att växa som människor och där förskolans rektor har rätt förutsättningar så att skolledaruppdraget går att genomföra.Förklaring: Barn har gröna beteenden, gula beteenden och röda beteenden som varierar beroende på situationer på förskolan och våra rutiner. Vårt uppdrag är att skapa gröna förutsättningar - att bidra så att barnen stannar i grönt.  

NALLEMODELLEN för utveckling av empatisk och nyfiken barnsyn samtidigt med psykosocial arbetsmiljö.

Modellen och dess tre färger är ett reflektionsunderlag som effektiviserar och underlättar pedagogernas "vardagsprat" om barnen så väl som den konstruktiva dialogen under arbetslagsmöten. Nallens ansikte används för att kartlägga barnens beteenden relaterat till situation, tex kapprummet, väntan på maten, under vilan etc. Genom att tydligt se vilka beteenden som framkallas i olika situationer kan vi enkelt ställa oss frågan "Vad hände när barnet gick över till rött? Hur gör vi så att barnet stannar i grönt?" Vilka rutiner eller situationer hjälper barnet att vara grönt? Därmed hittas enkla rutinförändringar och okomplicerade handlingsplaner som gynnar barnets mående och utveckling liksom vår egen arbetsmiljö.

Var kommer modellen ifrån? Malmö stads framgångsrika utveckling av elevhälsan genom STFL (systematiskt tillsammans för lärande) innehåller delar som jag finner mycket användbara inom förskolans värld. Utifrån denna inspiration har jag tagit fram Nallemodellen. Under hösten-23 har modellen spridits och provats genom kontinuerlig arbetslagshandledning på en sexavdelningsförskola i Skurups kommun. Resultaten är mycket glädjande, se recension nedan.

Recension Nallemodellen:  "Som förskollärare har jag gått på många utbildningar i SKA, men äntligen kommer jag i kontakt med en modell som faktiskt hjälper oss i vardagen. Jämfört med våra andra instrument och mallar för handlingsplaner osv. känns Nallemodellen mer vardagsnära och rolig. När vi använder reflektionsverktyget och samtalar om ett barn så känns barnet fortfarande nära. Känslan av att barnet är nära brukar annars försvinna medan vi svarar på de vanliga högtravande frågorna om barnens behov och svårigheter. Genom Nallemodellen äger vi fortfarande frågan och har en enkel mall i sinnet medan vi observerar barnens beteende och behov. Färgerna Rött, Gult och Grönt gör det lätt att diskutera i arbetslaget. Att kartlägga barnet utifrån grönt perspektiv känns respektfullt och rätt. Det blir tydligt att barnet inte är rött hela tiden utan faktiskt är grönt ofta. Och det ska vi bygga vidare på. Vi diskuterade vilka situationer när de är gröna och funderar på NÄR det funkar och HUR vi kan öka barnets gröna förutsättningar. Dels blir analysen rolig och enklare. Dels kan vi gå direkt på handling och anpassning istället för att skriva omständiga handlingsplaner. Jag gillar även att det går att applicera nallespråket och förhållningssättet på personalen. Om jag som pedagog känner mig röd eller gul så kommer det att avspegla sig på barnen. Om vi i arbetslaget har en röd stund så kommer vi att leda barnen sämre. Nallefrågan: "hur kan vi hjälpa oss att vara gröna i vardagen" har blivit en stor hjälp i vår rutinutveckling". Förskollärare Skurups kommun


"För mig var det enkelt att tacka ja till att bli utvecklingspedagog. Jag har alltid tilltalats av utvecklingsfrågor. Men det var svårare än jag trodde. Kollegorna var svåra att leda och de följde inte beslut som vi fattat tillsammans och jag kände mig sällan lyssnad på. Kristinas kurs gjorde stor skillnad! Nu vet jag vad jag håller på med och hur jag behöver göra för att leda kollegor i utveckling - även om det så klart fortfarande är svårt." Förskollärare, föräldrakooperativ.

UTVECKLINGSPEDAGOGEN - att leda kollegor i utvecklingsarbete

Ledarskap börjar alltid med dig själv. Det handlar om relationer, förtroende, ledarskapsverktyg och att våga vara ledare. Det är viktigt att få möjlighet att växa som ledare och att växa som vuxen – oavsett ledaruppdrag. När du är medveten om ditt ledarskap, din ledarstil och dina kommunikationsmönster blir ledarskapet lättare och mer effektivt. Ofta beställs exv. följande innehåll:

 • Trygghet i ledaruppdraget. Att vara förebild och drivande, men inte styrande. Att våga leda och ta plats. 
 • Kunskap om olika kommunikationsmetoder och lärstrategier för vuxna – vid framgång liksom vid motgång. Att välja utvecklingsmetoder som verkligen når fram till medarbetare/kollegor.
 • Ansvar och roller. Hur ser uppdraget egentligen ut? Vem ska leda vad?
 • Ökad förståelsen för processledning, att driva utvecklingsarbeten, att förstå processernas olika hållplatser och att arbeta långsiktigt. 

Referenser: Arbetslagsutveckling och processledning

Arbetslagsutveckling: "Kristina Dellholm har under snart ett halvårs tid arbetat med att utveckla samarbete, kommunikation och arbetsmiljö i ett arbetslag på vår skola. Arbetet har inletts med en dialog mellan mig som rektor och Kristina, där behov formulerats i ett uppdrag och sedan har Kristina gjort en djupgående analys på grupp- och individnivå, för att sedan övergå i en arbetsfas där arbete skett på grupp- och individnivå i nära dialog med chef. Kristina har en stark förmåga att se delar och helhet och att utifrån organisationens behov bygga en process som på riktigt leder till förutsättningar för förändring. Hon har hos personalen snabbt byggt upp ett förtroendekapital som hon sedan använt i förändringsarbetet. Under processen har hon tillfört delar utifrån nya behov som vuxit fram. Det har tydligt märkts att hon har många redskap och verktyg och en hög grad av teoretisk grund som hon kan omsätta i sin praktik. Det syns redan nu, efter några månader, en tydlig skillnad i både arbetsgruppen och hos individerna. Idag finns det goda förutsättningar att bedriva ett fortsatt förändringsarbete. Det finns en bredd och ett djup i Kristinas arbetssätt, arbetsformer och hennes kompetenser. Jag kan varmt rekommendera Kristina i arbete kring arbetsmiljö, icke-fungerande grupper och individer, kommunikationsutveckling, relationsutveckling och även i arbete kring hur man utvecklar ett tänk kring systematiskt kvalitetsarbete."  Christer Gustavsson rektor, Humlemadskolan, Arlöv.


Processledning: "Jag har under ett halvår arbetat med Kristina Dellholm i ett utvecklingsprojekt med syfte att processorganisera förskolans och skolans verksamhet. Hon arbetar med fin struktur, har en hög arbetskapacitet, kan entusiasmera och har en utmärkt förmåga att engagera deltagare, även i krävande uppgifter. Kristina kan med stor säkerhet och kompetens leda och genomföra utvecklingsuppdrag med syfte att utveckla organisation och ledarskap, verksamheters effektivitet samt personalens välbefinnande och hälsa. Jag kan starkt rekommendera Kristina Dellholm för fortsatta uppdrag." Håkan Jönsson, Arbetspsykolog och författare


Referens: Interim rektor med utvecklingsuppdrag

 "När vi anställde Kristina som interim deltidsrektor befann sig vår förskola i en mycket besvärlig situation. Förskolan saknade rutiner, både vad gällde den dagliga verksamheten och styrningen. Dessutom levde personalgruppen i en konfliktorienterad och orolig vardag. Samtidigt började föräldrarna känna missnöje och förtroendet mellan personalen och föräldrarna höll på att urholkas. Vi var snabbt på väg ned i en destruktiv spiral. Kristina tog sig direkt an den omfattande och tämligen otydliga uppgiften med gott mod. Efter att ha analyserat situationen införde hon nya strukturer och arbetssätt i den dagliga verksamheten. Hon identifierade, fångade upp och hanterade även oroligheter och konflikter i personalgruppen som länge legat och puttrat under ytan. Kristina har genom hela processen stöttat personalen i både deras professionella och personliga utveckling. Hon har även varit en drivande och stöttande kraft i att professionalisera styrelsens arbete, i dess roll som huvudman. Ganska kort efter att Kristina påbörjade sin tjänst startades en tillsyn av verksamheten. Kristina tog även här snabbt kontroll över situationen, satte upp en plan och exekverade därefter systematiskt på den planen. Idag är vår förskola som helt förbytt. Personalgruppen är mer harmonisk, styrelsen är effektivare och föräldrarna är nöjda och glada. De positiva spridningseffekterna av detta går inte att överskatta, särskilt inte för ett kooperativ som i grunden bygger på föräldrarnas engagemang. Exempelvis så väljer familjer idag att vara kvar hos oss, trots att de flyttat ut från stan, och vår kö har gått från mer eller mindre noll till att nu vara över 70 barn. Det är många som bidragit till att vi har lyckats med denna transformation men det är vår tydliga åsikt att Kristina spelat en mycket central roll genom hela denna process. Det är inte bara det att Kristina är skicklig i sin yrkesroll som rektor utan det är också hennes goda förmåga att läsa människor, förstå deras styrkor/svagheter och därefter ha förmågan att driva igenom en klok och effektiv utveckling, både på individ- och organisationsnivå."   Staffan Åberg. Föräldrakooperativet Biet, Gbg.

Tel: 079 - 313 10 99              E-post: kristina@dellholm.se

Dellholm Progress AB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!